...:: REKRUTACJA,,Przy Ostrej Górce za drzew konarami
jest piękne przedszkole gdzieś między blokami.

W zieleni ogrodu, gdzie huśtawek wiele,
 spotykają się dzieci, rodzice i ich przyjaciele.

 Radość i uśmiech rozbrzmiewa wokoło,
 bo razem się bawić jest zawsze wesoło. 

Wszystkich  zapraszamy i mówimy cześć -
Do zobaczenia w Przedszkolu Miejskim nr 56 ”. 

 
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 56
Z ODDZIAŁEM SPECJALNYM W SOSNOWCU
ul. JAGIELLOŃSKA 13E
Tel./ Fax: 32/ 292-39-11

 
 
 
        Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się drogą elektroniczną,
zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Sosnowiec z dnia 23 stycznia 2024r. w terminie:
 
od 01.03.2024r. od godz. 12:00 do 12.03.2024r. do godz. 16:00.
 
Chcąc zapisać dziecko do przedszkola należy wypełnić wniosek elektroniczny, znajdujący się na stronie:
 
https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

  
 
 

 
 


 
 
 
Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium
1 Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 10 pkt 1) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia
2) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta
2 Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego 5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium
1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zatrudnienie
2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzające naukę
10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium
3 Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę 10 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
4 Kandydat ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną 10 pkt Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
5 Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu 5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium
 
 
TERMINARZ REKRUTACJI 
Lp. Czynności rekrutacyjne Termin
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI
1 Uruchomienie systemu rekrutacyjnego.
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli.
 
2 Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.  
3 Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.  
4 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  
5 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.  
6 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.  
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1 W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI
1 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.  
2 Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.  
3 Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.  
4 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  
5 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.  
6 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.  
7 Procedura odwoławcza.  
8 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.  
 
 
  

 
 
Copyright © 2013-23 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC