...:: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 56 W SOSNOWCU
 
 
 
§ 1.
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw
w Przedszkolu Miejskim Nr 56 w Sosnowcu.
 
§ 2.
Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Przedszkola Miejskiego Nr 56  w  Sosnowcu.
 
§ 3.
Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat, uczęszczających do Przedszkola.
 
§ 4.
Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli wspomaganych przez pracowników obsługi, rodziców lub wskazanych przez rodziców opiekunów ponoszących pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.
 
§ 5.
Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto,
z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
 
§ 6.
Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
 
§ 7.
Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.
§ 8.
Przed każdym wyjściem na plac zabaw woźna oddziałowa zobowiązana jest sprawdzić teren i usunąć ewentualne zagrożenia.
 
§ 9.
Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 56 w Sosnowcu.
 
§ 10.
Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się konserwatorowi zatrudnionemu w przedszkolu.
 
§ 11.
Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków konserwatora zatrudnionego w przedszkolu.
 
§ 12.
Korzystanie z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie przez osoby postronne możliwe jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola i po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola Miejskiego Nr 56 w Sosnowcu.
 
§ 13.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 56 w Sosnowcu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody i poza godzinami pracy przedszkola i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.
 
§  14.
Rodzice/ opiekunowie winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody wyrządzone podczas pobytu na placu zabaw po odebraniu dziecka z przedszkola.
 
§ 15.
Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi,
a przebywające na terenie placu zabaw.
 
§ 16.
Oświadczenie o zapoznanie się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym podpisem każdy pracownik Przedszkola Miejskiego Nr 56 w Sosnowcu.
 
§ 17.
Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej na terenie placu zabaw i na stronie internetowej przedszkola.
 
§18.
Osoby nie przestrzegające zapisów powyższego Regulaminu podlegają odpowiedzialności z art.51, 54, 77, 98, 144, 145, z późniejszymi zmianami oraz art.43 Ustawy z dn.26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

§ 19.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 
TELEFONY ALARMOWE:
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Copyright © 2013-23 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC